Onze gedachten als leermeesters

 
Ik hou van de Wet van Reflectie!
Het is één van de wakkermakers waar ik heel dankbaar voor ben.
De Wet van Reflectie draait om het besef dat je hele wereld, je realiteit een gespiegelde weergave is van verschillende aspecten van jezelf …

Als je bereid bent te onderzoeken wat de buitenwereld jou weerspiegelt, kun je ontdekken wat er echt in jou speelt en wat er aan de oppervlakte wil komen…
Luister dus aandachtig naar je gedachten.

 

Gidsen naar onze goddelijke essentie

Onze gedachten zijn uitstekende gidsen … ze zijn een weerspiegeling van ons geloofssysteem en dit triggert onze emotie. Als je echt bereid bent in die spiegel te kijken, zul je zien welke delen van jou erom vragen om blootgesteld te worden aan het licht van goddelijke waarheid.

Het licht van de goddelijke waarheid, is je ware essentie, het zuivere licht van je ziel, je bewustzijn, wie je werkelijk bent. Zodra je je bewust bent van een gedachte / overtuiging die verkeerd is uitgelijnd met je ware goddelijke essentie, kun je ervoor kiezen om deze los te laten. Laat gaan.

We zijn hier om ons te herinneren wie we werkelijk zijn, en daarom krijgen we oneindige kansen om de lagen van illusies die we nog steeds meedragen, te onthullen.

 

Gebruik je gedachten als leermeesters

Je gedachten over anderen, en je gedachten over de wereld, en daar waar jij je FOCUS op hebt, vertellen je veel over je innerlijke wereld, over waar je bent in het proces dat je nu doormaakt, en welke blokkades erom vragen om geheeld te worden.

Bij elke gedachte die je hebt over anderen of over de wereld om je heen, kun je jezelf afvragen op welke manier dit nu resoneert met je, of met hoe je was, of met hoe je wil zijn.
Het kan resoneren op een vreugdevolle verruimende manier, of op een manier die weerstand aan de oppervlakte brengt. Al deze reacties zijn van waarde als we onszelf innerlijk helderder willen begrijpen.

Natuurlijk zullen, wanneer we onze gedachten en gevoelens met anderen delen, degenen die daarop resoneren, onze ervaringen en conclusies bevestigen als zijnde waar, als dit overeenkomt met hun innerlijke wereld en daar waar zij nu op hun pad zijn. Dit maakt het echter niet de absolute waarheid. Het gaat er niet om anderen te overtuigen of te beïnvloeden … het zijn allemaal reflecties, betekenisvol voor elk individu.

 

Volledige overgave

Wanneer alle lagen van onze menselijke identiteit en onze interpretaties van zielsidentiteit zijn opgelost in de pure energie van de Oneindigheid en het Zijn … voel ik dat er absolute leegte is, waar er niets meer is om te reflecteren.

Ik voel me in volledige overgave. In deze ruimte is er geen enkele gedachte:

  • Geen gedachte in de zin van een mening, van een conclusie, van een oordeel;
  • Geen gedachte gedreven door behoefte, door pijn, door ego, door controle;
  • Geen enkele gedachte die probeert iets of iemand te beïnvloeden of te manipuleren;
  • Geen enkele poging om alles te analyseren, te begrijpen of te doorgronden.

 

In deze ruimte is er alleen maar oneindige vernieuwing in elke seconde.

 

Alles één

De enige gedachte is de energie van de Universele Kosmische Geest, die creëert vanuit de kern van zuiver ZIJN, als een uitdrukking van oneindige en multidimensionale mogelijkheden en potentieel.

Het is de ervaring van Bronenergie in jou die eindeloos uitstraalt en zich eindeloos uitbreidt, perfect samensmelt met de Bronenergie buiten jou… en dan besef je dat er geen afgescheidenheid tussen binnen en buiten is!

Geen afzonderlijke reflecties meer … maar één groots reflecterend licht, alleen Kosmisch Licht en Universele frequenties uitgezonden door heel de Schepping heen.

 

Voor nu

Maar op dit moment … 🙂 zal ik gewoon doorgaan met het bewust ontwaken in hoe mijn gedachten, mijn emoties, mijn realiteit, mijn leven en alles wat ik creëer, mijn grootste spiegelende leraren zijn op deze weg naar meesterschap.

 
Love Ky

 

– THE ENGLISH VERSION OF THIS BLOG –

 

Our Thoughts

I love the law of reflectivity!
It is one of the awakenings I am most grateful for.
It’s about realizing that your entire world, your reality is a mirrored reflection of different aspects of yourself…

If you want to find out what your outer reality is reflecting back to you, so you can discover what’s really going on within you…
listen closely to your thoughts.

 

Thought as guides to our divine essence

Our thoughts are excellent guides… they are a reflection of our belief system, and this triggers our emotion, and so if you are really willing to look in that mirror, you will see what parts of you are asking to be exposed into the light of divine truth.

The light of divine truth, is your true essence, the pure light of your soul, your consciousness, who you really are. Once you are aware of a thought / belief that is misaligned with your true divine essence, you can choose to release it. Let go.

We are here to remember who we really are, and so we are presented with infinite opportunities to reveal the layers of illusions we still carry around with us.

 

Your thoughts are reflections

Your thoughts about others, and your thoughts about the world, and what you FOCUS on, is telling you a lot about your inner world, about where you are now in whatever process you are going through, and what blocks are asking to be healed.

With every thought you have about others and the world around you, you can ask yourself in what way this resonates with you now, or how you used to be, or how you desire to be. It may resonate in a joyful expanded way, or in a way that brings resistance to the surface. All these reactions are purposeful when it comes to seeing ourselves more clearly.

Of course when we share our thoughts and feelings with others, those who resonate will confirm our experiences and conclusions as being true, if this also matches their inner world and where they are now on their path. However this not make it the absolute truth, so it’s not about convincing or influencing others… they are all reflections, and purposeful for each individual.

 

Complete surrender

When all of the layers of our human identity, and our interpretations of soul identity are dissolved into the pure energy of Infinity and Being… I feel there is this absolute emptiness, where there is nothing left to reflect.

I feel complete surrender. In this space there is not a single thought:

  • No thought in the sense of an opinion, of a conclusion, of judgment;
  • No thought driven by need, by pain, by ego, by control;
  • No thought trying to influence or manipulate anything or anyone;
  • No thought attempting to analyze or understand or make sense of everything.

In that space there is only infinite renewal every second.

 

All ONE

The only thought is the energy of the Universal Cosmic Mind, that creates from the core of pure BEING, as an expression of infinite and multi-dimensional possibilities and potential.

It’s the experience of Source energy within you radiating and expanding endlessly, merging perfectly with the Source energy without… and then you realize there is no more within and without!

No more separate reflections… but one massive reflective light, just broadcasting Cosmic Light and Universal frequencies throughout all of Creation.

 

For now

But for now… 🙂 I’ll just continue with the conscious awakenings of how my thoughts, my emotions, my reality, my life, and all I create, are my greatest reflective teachers on this path of mastery.

 
Love Ky